پژوهش

لوله گاز توکار(مانیس گاز)

 

موضوع: ارزیابی ریسک تامین کنندگان گروه صنعتی سپاهان

چکیده:

شناسایی و همچنین رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین به ویژه زمانی که تعداد عوامل ریسک زا افزایش می یابد به عنوان بخشی مهم از فرآیند پیچیده مدیریت زنجیره تأمین به حساب می آید. در این تحقیق توسط ابزار ساختار شکست ریسک، ریسک های اصلی تأمین کنندگان زنجیره تأمین در قالب ۱۰ دسته و ۳۸ رویداد ریسکی تهیه شده و سپس این ریسک ها در گروه صنعتی سپاهان برای ارزیابی تأمین کنندگان با توجه به شاخص های ارزیابی رتبه بندی شده است. بدین منظور با تنظیم پرسشنامه و میانگین وزین جهت جمع آوری و تجمیع نظر خبرگان و از روش شباهت به ایده آل فازی به عنوان مهمترین روش جبرانی در تصمیم گیری چند شاخصه فازی جهت تعیین رتبه بندی ریسک ها استفاده شده است شاخص های رتبه بندی بر مبنای احتمال وقوع و میزان اثر گذاری ریسک ها بر اهداف اصلی زنجیره تأمین، اثرات اجتماعی اقتصادی، اثرات زیست محیطی، نزدیکی زمان وقوع ریسک، میزان مواجهه با ریسک، عدم اطمینان از تخمین و میزان مدیریت پذیری ریسک در نظر گرفته شده است. با کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی ریسک ها با توجه به شاخص های گوناگون بهتر ارزیابی می گردند و با در نظر گرفتن عدم قطعیت واقع بینانه تررتبه دهی می شوند. در این پژوهش برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شده است و در نهایت برای هر تأمین کننده توسط روش شباهت به گزینه ایده آل فازی رتبه بندی گزینه ها صورت گرفته است. دسته ریسک اقتصادی و ریسک کیفیت و بازار برای تأمین کنندگان فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا، فولاد خوزستان، هفت الماس، فولاد گیلان و فولاد سبا بیشترین میزان ریسک و دسته ریسک وابستگی و رفتارهای ارتباطی کمترین میزان ریسک را دارند.

 

 

.

.

سپاهان

,

steel

,

api steel

,

api pipe

,

steel tube

,

api tube

,

steel pipe

,

لوله

,

پروفیل

,

قوطی

,

مانیس