photo_2017-10-16_10-07-38

کسب امتیاز A

شرکت گروه صنعتی سپاهان مفتخر به کسب امتیاز A در بین تامین کنندگان گاز استان تهران گردید.

شرکت گروه صنعتی سپاهان مفتخر به کسب امتیاز A در بین تامین کنندگان گاز استان تهران گردید.

photo_2017-10-16_10-07-38