خدمات آزمون و کالیبراسیون

خدمات آزمون و کالیبراسیون

ارائه خدمات آزمون و کالیبراسیون توسط شرکت گروه صنعتی سپاهان:

آزمون کشش : برای تعیین خواص مکانیکی فلزات ازقبیل استحکام کششی ، استحکام تسلیم و ازدیاد طول نسبی بکار می رود . آزمون آنالیز شیمیایی : برای محاسبه درصد وزنی عناصر موجود در نمونه های فولادی  مثل کربن ، منگنز ، سیلیسیوم ، فسفر و گوگرد ، توسط دستگاه کوانتومتر می باشد . آزمون سختی سنجی : برای تعیین میزان مقاومت یک جسم در برابر ورود یک جسم خارجی بکار میرود . آزمون متالوگرافی : به منظور مطالعه و ملاحظه ساختار انواع فلزات در زیر میکروسکوپ و همچنین تعیین اندازه دانه و مشخصات مکانیکی ، بر روی نمونه های کوچک انجام می شود. تعرفه خدمات آزمون و کالیبراسیون شرکت گروه صنعتی سپاهان بر اساس سال 1400:

steel tube