مجامع

در این صفحه شش دسته از مجامع خاص برای مشاهده شما گردآوری شده اند که شما می توانید اطلاعات بیشتری از این قسمت به دست بیاورید.

مجامع:

  • تصمیمات مجمع عمومی سالیانه
  • آگهی دعوت مجمع فوق العاده
  • آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه
  • دستور جلسه مجامع
  • گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل
  • گزارش هیات مدیره به مجمع