مصاحبه مدیرعامل گروه صنعتی سپاهان جناب آقای دکتر جریان با اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران

مصاحبه مدیرعامل گروه صنعتی سپاهان جناب آقای دکتر جریان با اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران حول محور الزامات رونق تولید.

radio