صدور محصولات

گروه صنعتی سپاهان با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهای جهان و قيمت های رقابتی توانسته است در کشورهای اروپا- آفريقا و بويژه منطقه خاورميانه جايگاه و اعتبار تجاری خاصی بدست آورده و گام مؤثری در زمينه صادرات غير نفتی کشور بردارد.

گروه صنعتی سپاهان با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهای جهان و قيمت های رقابتی توانسته است در کشورهای اروپا- آفريقا و بويژه منطقه خاورميانه جايگاه و اعتبار تجاری خاصی بدست آورده و گام مؤثری در زمينه صادرات غير نفتی کشور بردارد.