گردهمایی و بازدید انجمن مدیران صنایع استان اصفهان

بازدید انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در روز چهار شنبه مورخ  21 آذر ماه 1397 برگزار گردید.  این بازدید از کارخانجات شرکت گروه صنعتی سپاهان صورت پذیرفت و  با اهدای لوح تقدیر خاتمه یافت.

steel tube

steel tube

steel tube

steel tube