تندیس جایزه ملی تعالی و گواهی تعهد به تعالی سازمانی

شرکت گروه صنعتی سپاهان مفتخر به دریافت تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی وهمچنین گواهی تعهد به تعالی سازمانی گردید