-آگهي دعوت مجمع فوق العاده

بدینوسیله از کیه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) دعوت می گردد

scan1